Contact Us

Koichi Katsumata
mobile : +66(0)61‐386-2036
Email : koichi.katsumata@jp.yazaki.com

Masatoshi Nozue 
Tel:+66(0)6-5717-8747
Email:masatoshi.nozue@jp.yazaki.com

Oraphan Sittisena
Tel:+66(0)2653-2550 Ext 263
Email:oraphan.sittisena@th.yazaki.com

Categories