ข้อกำหนดการใช้บริการ Samurai Asia

ข้อกำหนดในการใช้บริการของ Samurai Asia (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "ข้อกำหนดนี้") เป็นเงื่อนไขการใช้บริการเว็บเซอร์วิส (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ภายใต้ชื่อ " Samurai Asia (ซามูไรเอเชีย)" ที่กำหนดขึ้นมาโดยบริษัท KOA-SHA (THAILAND) ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศไทย ผู้ใช้บริการนี้ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "ผู้ใช้") จะถือว่าได้ยอมรับข้อกำหนดนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการนี้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้บริการ

บริษัทของเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดนี้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ใช้ก่อนล่วงหน้า และจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับในข้อกำหนดนี้แล้ว ข้อกำหนดการใช้บริการหลังจากเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว จะมีผลบังคับใช้ทันทีนับตั้งแต่มีการประกาศใช้กับบริการนี้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการให้บริการนี้ บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นมาอีกฉบับ

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้จะเป็นของบริการนี้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทของเรานำเสนอให้ผ่านบริการนี้ เป็นของบุคคลที่สามที่มีอำนาจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

ข้อห้าม

ในการใช้บริการนี้ ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้

 1. กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และประโยชน์เชิงทรัพย์สินของบริษัทของเรา และบุคคลที่สาม
 2. การกระทำที่จะใช้ข้อมูลที่นำเสนอให้ผู้ใช้บริการนี้ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากวิธีที่บริษัทของเราเสนอให้ในฟังก์ชั่นของบริการนี้ (รวมถึงการพิมพ์ซ้ำและเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเรื่องเหล่านี้เท่านั้น)
 3. การกระทำที่เกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญา และการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 4. การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบภายในองค์กรธุรกิจที่บริษัทของเราหรือผู้ใช้อยู่ในสังกัด
 5. การส่งข้อมูลที่รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เป็นอันตราย
 6. การกระทำแก้ไขปลอมแปลงข้อมูลที่สามารถใช้เกี่ยวกับบริการนี้ได้
 7. การกระทำที่อาจเป็นการขัดขวางการจัดการบริการนี้ของบริษัทของเรา
 8. การกระทำอื่นๆ ที่บริษัทของเราเห็นว่าไม่เหมาะสม
การเปลี่ยนแปลงบริการและอื่นๆ

บริษัทของเราสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง และยกเลิกบริการใดๆ หรือทั้งหมดด้วยเหตุผลใดก็ตาม และเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

หัวข้อที่ยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบ

ในบริการนี้ จากการพิจารณาและความรับผิดชอบของตัวผู้ใช้เอง จะถือว่าผู้ใช้ใช้บริการโดยยินยอมตามรายละเอียดด้านล่าง บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้

 • ไม่ว่าจะใช้บริการนี้หรือไม่ได้ใช้บริการนี้ บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ โดยไม่คำนึงถึงเหตุผล
 • บริษัทของเราจะไม่รับประกันเกี่ยวกับการทำงานของบริการนี้และลักษณะการตรงตามมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทของเราไม่รับรองความสมบูรณ์แบบ, ความแม่นยำ, ความถูกต้องตามกฎหมาย ความมีประโยชน์ของบริการนี้ และความแม่นยำ, ความเหมาะสม, ความถูกต้องตามกฎหมาย, ความมีประโยชน์ และอื่นๆ ของข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการนี้
 • บริษัทของเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความเร็วในการแสดงผลที่ช้าลงและการขัดข้องของบริการนี้ โดยมีสาเหตุมาจากการเข้าถึง (Access) ที่มากเกินไปและสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่คาดคิด
 • บริษัทของเราไม่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมและการบำรุงรักษาของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายสื่อสารและสภาพแวดล้อมการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการรับบริการนี้
 • บริษัทของเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง การระงับ การยับยั้ง และการยกเลิกของบริการนี้
กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้องกับการจัดทำ, การมีผลบังคับใช้, การปฏิบัติตามและการแก้ไขปัญหา ของข้อกำหนดนี้ จะบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

ศาลที่มีอำนาจควบคุมดูแล

ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ จะถือว่าศาลภายในประเทศไทยเป็นศาลที่มีอำนาจควบคุมดูแลข้อตกลงพิเศษของศาลชั้นต้น

ข้อกำหนด ณ วันที่ 1 มกราคม ปี 2022

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้