Special tool

Alco

Thread rolling head ของ ALCO ช่วยลดระยะเวลาในการแปรรูป, การเปลี่ยนรุ่นและกระบวนการ !

เป็น Thread rolling tool ที่ติดตั้งและใช้งานในเครื่อง Machine tool อาทิ เครื่อง NC Lathe, เครื่อง Lathe หลายแกน, เครื่อง Machining center ฯลฯ ซึ่งหากหมุนเกลี่ยวแน่นเท่าใด ความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น นอกจากนี้ ความเสถียรภาพในการแปรรูปและอายุการใช้งานจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้น จึงส่งผลให้ระยะเวลาในการเปลี่ยนรุ่นและ Running cost ลดลง


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

Office
Tel: +66(0)38-215-784

Ms.Wararach Thonglor
Mobile: +66(0)98-2714071
Email: wararach@ymtt.co.th

Categories
Feature
News