Special tool
Alco

Thread rolling head ของ ALCO ช่วยลดระยะเวลาในการแปรรูป, การเปลี่ยนรุ่นและกระบวนการ !

เป็น Thread rolling tool ที่ติดตั้งและใช้งานในเครื่อง Machine tool อาทิ เครื่อง NC Lathe, เครื่อง Lathe หลายแกน, เครื่อง Machining center ฯลฯ ซึ่งหากหมุนเกลี่ยวแน่นเท่าใด ความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น นอกจากนี้ ความเสถียรภาพในการแปรรูปและอายุการใช้งานจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้น จึงส่งผลให้ระยะเวลาในการเปลี่ยนรุ่นและ Running cost ลดลง
Contact Us

OFFICE TEL:
+66(0)38-215-784

Mobile:
+66(0)89-788-2508(Mr.YAMADA)
Email:
haru@ymtt.co.th

Mobile:
+66(0)81-702-5444(Mr.UCHITANI)
Email:
uchitani@ymtt.co.th

Mobile:
+66(0)81-753-4222(Ms.AMM)
Email:
treerawan@ymtt.co.th

Categories
News