Tool ลบครีบ

HSD

สามารถลดกระบวนการและค่าใช้จ่ายด้านการจัดการโดยการเก็บรายละเอียดชิ้นงานแบบ One pass

Buyer high speed deburring tool (HSD) เป็น Tool ที่ใช้ลบครีบในรูแนวใหม่ เนื่องจากสามารถตัดครีบของชิ้นงานที่มีรูอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งปกติต้องใช้เวลามากเพียงแค่ครั้งเดียว (One pass) จึงทำให้สามารถลดระยะเวลาในการแปรรูปลงได้มาก อีกทั้งสามารถลดกระบวนการได้เมื่อมีการนำไปติดตั้งเข้ากับ Machining center หรือ NC Lathe และทำให้เป็นแบบอัตโนมัติ


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

Office
Tel: +66(0)38-215-784

Ms.Wararach Thonglor
Mobile: +66(0)98-2714071
Email: wararach@ymtt.co.th

Categories
Feature
News