Tool ลบครีบ

HSD

สามารถลดกระบวนการและค่าใช้จ่ายด้านการจัดการโดยการเก็บรายละเอียดชิ้นงานแบบ One pass

Buyer high speed deburring tool (HSD) เป็น Tool ที่ใช้ลบครีบในรูแนวใหม่ เนื่องจากสามารถตัดครีบของชิ้นงานที่มีรูอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งปกติต้องใช้เวลามากเพียงแค่ครั้งเดียว (One pass) จึงทำให้สามารถลดระยะเวลาในการแปรรูปลงได้มาก อีกทั้งสามารถลดกระบวนการได้เมื่อมีการนำไปติดตั้งเข้ากับ Machining center หรือ NC Lathe และทำให้เป็นแบบอัตโนมัติ


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

OFFICE TEL:
+66(0)38-215-784

Mobile:
+66(0)89-788-2508(Mr.YAMADA)
Email:
haru@ymtt.co.th

Mobile:
+66(0)81-702-5444(Mr.UCHITANI)
Email:
uchitani@ymtt.co.th

Mobile:
+66(0)98-271-4071(Mr.JATE)
Email:
cherajate@ymtt.co.th

Categories
เกี่ยวกับ YAMADA Machine Tool (Thailand)
News